Skip links

Hizmetlerimiz

Teklif Alın

Hemen Arayın:

+90 549 256 5478

İş Analizi

Başarıya yürüyoruz

İş analizi ve bu yönde geliştirdiğimiz disiplinleri ve uzmanlığının benzersiz bir kombinasyonu sayesinde.

Yeminli Mali Müşavirlik

Yeminli Mali Müşavir; 213 sayılı VUK’nun Mükerrer  227 maddesi ile “Vergi Beyannamelerinin İmzalanması ve Yeminli Malî Müşavir Tasdik Raporları”  ve 3568 sayılı Meslek kanunu  (Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu) nun 12 maddesinin; “Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk” uyarınca kendilerine verilen yasal yetkiler çerçevesinde  kanun ve yönetmelik hükümleri ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları mevzuat hükümleri gereği  yapılacak olan iş ve  işlemlerin Tasdik ve Denetimini yapar.

VERDETA Vergi Denetim ve Tasdik Hizmetleri, çalışmakta olduğu Yeminli Mali Müşavirlik konusunda uzman, yetkin kişi ve kurumlarla olan Ulusal Hizmet ağından yararlanabilir ve Danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Vergi Denetimi ve Vergi  Beyannamelerinin  Tasdik yaparlar. Yaptıkları Tasdik işlemi İlgili kanunları gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş malî tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. İlgililerin bu tasdikleri yaptırmaları bazı hallerde de zorunludur.

Denetim

Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak. Kanunları gereği  yazılı konularda, Defter ve belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

Tasdik

YMM’ler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik eder, İlgili mevzuatın öngördüğü işler ile resmî mercilerce belirlenecek işleri yapar.

Ülkemizde mevzuatın zorunlu kıldığı haller  dışında; vergileme ve vergi, idaresi ile sağlıklı ilişki kurmak isteyen mükellefler, Mali idare ile olan Hesap ve işlemlerini güvenceye alıp,Ticari İşlerine odaklanmak isteyen ve büyümek isteyen şirketlerce Yeminli Mali Müşavir ile çalışmayı tercih edebilirler.

Yaptıkları işler; İlgili kanunları gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş malî tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir.

Ticari, Mali ,Hukuki konularda  Vergi ve benzeri Diğer kanun ve yönetmelik hükümleri ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatı hükümleri gereği Yeminli Mali Müşavirlere aşağıdaki işlemleri tasdik etme yetkisi verilmiştir. İlgililerin bu tasdikleri yaptırmaları bazı hallerde de zorunludur.

  • Maliye Bakanlığı Tarafından Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşler:
  • Türkiye Kalkınma Bankası Tarafından Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşler:
  • Emekli Sandığı  Tarafından Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşler:
  • Gümrük Ve Ticaret Bakanlığınca  Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşler: 
  • Radyo ve Televizyon Üst Kuruluşunca (RTÜK) Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşler:
  • Bankalar Kanunu Gereğince Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşler: 
  • Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığınca Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşler:
  • Yüksek Öğretim Kurumlarınca Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşler:
  • Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşler:
  • İşsizlik Sigortası Kanunu Tarafından Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşler:.
  • Devlet Malzeme Ofisi Tarafından Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşler:
  • Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşler:
  • Organize Sanayi Bölgelerince Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşler:
  • Sosyal Güvenlik Kurumu ( SSK ) Tarafından  Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşler:
  • TÜBİTAK Tarafından  Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşler: 
  • Kültür Ve Turizm Bakanlığınca  Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşler:
  • Ticaret Sicili Memurluklarınca  Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşler:
  • Sanayi Odalarınca  Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşler:
  • Dış Ticaret Müsteşarlığınca Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşler: 
  • Hazine Müsteşarlığınca Yeminli Mali Müşavirlere Verilen İşler :