Skip links

ARGE ve Teşvik Hizmetleri

Teklif Alın

Hemen Arayın:

+90 549 256 5478

ARGE ve Teşvik Hizmetleri

Türkiye Cumhuriyeti, hem sıfırdan yatırım hem de genişleme yatırımı projeleri için başlangıç maliyetlerinin en aza indirilmesi ve yatırım getirilerinin hızlandırmasını destekleyen kapsamlı bir yatırım teşvik programı sunmaktadır.

Belirli ekonomik faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen maddi veya gayri maddi destek ve yardımlar olarak tanımlanan teşvikler, üretimin, istihdamın, ihracatın artırılması gibi genel amaçlarının dışında sektörel gelişmenin sağlanması, Ar-Ge kapasitesinin artırılarak yenilikçiliğin geliştirilmesi, işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması gibi amaçlar da gütmektedir.

Teşvikler sadece ekonomik istikrar ve büyüme gibi ekonomik odaklı değil bölgesel dengesizlikleri azaltma, çevrenin korunması, işgücünün eğitilmesi gibi sosyal alanlara da etki etmektedir.

Ülkemizde yatırımların ve istihdamın artırılması, ihracatın ve KOBİ’lerin desteklenmesi, bölgesel dengesizliklerin giderilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi gibi çok farklı amaçlara yönelik pek çok kurum tarafından farklı teşvik programları uygulanmaktadır.

Bu yatırım teşvikleri bir taraftan özel sektör yatırımlarının desteklenerek firmaların rekabet güçlerinin artırılması yönünde katkı sağlarken diğer taraftan, doğrudan bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik de uygulanmaktadır. Teşvik uygulamaları bölgesel ve sektörel önceliklerin yanı sıra illerin özellikleri ve gelişme potansiyellerini esas almaktadır.

Bu teşvikler aynı zamanda teknoloji transferi ve ekonomik kalkınma için önemli alanlar olarak sınıflandırılan öncelikli sektörlerdeki projeler için de uyarlanabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti yatırımcılara; Ar-Ge ve inovasyon projeleri ve ilâve istihdam için sunduğu destek programlarının yanı sıra ihracatçılara çeşitli hibeler, teşvikler ve krediler yoluyla da destek olmaktadır.

Bunlardan birisi de vergi teşvikleridir. Pek çok Avrupa Birliği (AB) ülkesinde de Ar-Ge vergi teşvikleri uygulanmaktadır. Ar-Ge vergi teşvikleri; Vergi Ertelemeleri, Vergi İndirimleri, Vergi Kredileri ve Genişletilmiş Teşvik araçlarından oluşmaktadır.

VERDETA Vergi Denetim ve Tasdik Hizmetleri, çalışmakta olduğu konusunda uzman, yetkin kişi ve kurumlarla olan Ulusal Hizmet ağından yararlanabilir ve Danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre ArGe; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaların bütünüdür.

Araştırma ve geliştirme (ARGE) çalışmaları, ürünü kullanıcılar ile buluşturmadan önceki gelişim süresinin ilk aşamasıdır. ARGE, ulusal düzeyde rekabet avantajı sağlayabilecek yeni ve gelişmiş bir teknoloji yaratma projesinin başlangıcıdır.

Şirketlerin kurumsal bir kimlik kazanmasında son derece önemli bir role sahiptir. Bir şirket ya da organizasyon ARGE olmadan varlığını sürdüremeyebilir. Çünkü Ar-Ge demek yeni ve teknoloji ile uyumlu ürün/hizmetlerin üretilmesi için gerekli olan yol gösterici demektir. Dolayısıyla şirket ve kurumların kendilerini yenilemedikçe varlıklarını sürdüremeyeceklerini düşünürsek; Ar-Ge’nin ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz.